Systembeskrivning

Systembeskrivning

Generellt bör applicering ske under gynnsamma väderleksförhållande eller under väderskydd där temperaturen är över +10°C och torrt. Färdig installerat tätskikt på byggarbetsplats ska skyddas eller ytan spärras av för trafik under byggtiden

RENOVERING

Vid renovering av ett befintligt tätskikt bör tidigare problem åtgärdas på lämpligt sätt.

Ytan ska rengöras, ojämnheter justeras, och sprickor/skador lagas med geotextil och TRITOFLEX 1K . Infästningar i mekaniskt infäst tätskikt ska kompletteras vid behov enl. vindlastberäkning som är anpassad till befintligt material och förutsättningar.

Tak med invändig avvattning är rekommenderad avvattningsyta per brunn Ø90- 110, 300 m². Brunnar bör bytas ut vid renovering och monteras då enligt monteringsanvisning som gäller för det befintliga materialet. Ingen lägsta lutning på ytor krävs.

Då TRITOFLEX är skarvfritt och töjbart tätskikt, behöver det ingen lutning och motstår obegränsad vattensamling på fasta och släta underlag.

MONTERING

TRITOFLEX tätskiktssystem installeras enbart av utbildade och certiferade entreprenörer. Tätskiktets tjocklek ska anpassas till den typ av överbyggnad som används och kontinuerligt kontrolleras under appliceringen med mätverktyget. Materialåtgången ska stämma överens med ytans storlek enligt tabell.

ÖVERBYGGNAD

Ett skyddslager/överbyggnad ska påföras snarast efter det att tätskiktet har härdat och acceleratorn som droppar ut har torkat. Ingen trafikering på applicerat tätskikt får förekomma under denna process som tar 12-24 timmar beroende på tempratur och luftfuktighet. Skyddslagret/överbyggnaden ska påföras på sådant sätt att tätskiktet inte skadas och vara dimensionerat med hänsyn till vindlaster och eventuella flytkrafter (cellplastisolering).

VÄRMEISOLERING

Värmeisolering under tätskiktet ska vara fastmonterad/klistrad mot underlaget och ha liten krympning. Tjocklek och densitet/kvalitet på isolering väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. Cellglas och extruderad cellplast (XPS) samt PIR fungerar som direkt underlag under förutsättningen att skivorna är hela och fogklistrade enligt anvisning från tillverkare.

ISOLERING AV MINERAL UNDER TÄTSKIKT

TRITOFLEX får inte appliceras direkt på mineralisolering utan mekaniskt infäst underlagtäckning. Underlagtäckning ska ha vävd stomme av polyester och ha lägsta vikt 1800g/m² samt rivhållfastighet N 300 ± 50 / 350 ± 50 exempelvis MATAKI HALOTEN STEEL. Vid tillämpning av detta system bör leverantören av underlagstäckningen rådfrågas om bl.a. vindlastberäkning och montering. Om det krävs att fästdonet ska genom båda lagren ska dessa täckas med remsa och/eller TRITOFLEX 1KKRAV PÅ UNDERLAG/FÖRBEHANDLING (NYINSTALLATION)

Betong

Vid applicering av tätskikt på betong ska ny betong ha brunnit i minst 20 dagar. Betongytor bearbetas så att löst material avlägsnas och hål/sprickor spacklas i. Skarpa kanter och ojämnheter skall utjämnas. Innan arbetet påbörjas ska betongytan rengöras med tryckluft eller vatten om betongen redan är blöt. Ytan skall vara torr och förbehandlas med TRITOPRIME eller annan primer som är godkänd av Triton.

Råspont

Vid applicering på underlag av råspont bör råsponten först täckas med mekaniskt infäst underlagsduk typ HALOTEN 380 eller likvärdig.

Plywood, plåt, minerit mm

TRITOFLEX 2K kan appliceras direkt på skivmaterial som skarvförstärkts med geotextil och TRITOFLEX 1K

Grunder

Vid applicering på betongrunder gäller generella krav för betong. Tätskiktet ska vara min. 2 mm. härdat.(2.6 mm. våt)

PROVTRYCKNING/TÄTHETSKONTROLL

Provtryckning ska ske med ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklaget och taket ska sedan vara inspekterbart under minst 6 dygn enligt AMA hus 14 YSC.1132.

Referenser